Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 151 (Search time: 0.032 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสันติศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of using participatory learning process on behavioral modification of addiction to computer games of primary school students, santhi Suksa school, Mueang district, Chiang Mai province / เจษฎาภรณ์ สายถิ่นเจษฎาภรณ์ สายถิ่น
2554การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินมาตรฐานในระดับประถมศึกษา โรงเรียนวารเชียงใหม่ = Modification of consumption behavior of overweight students in primary level at Varee Chiang Mai School / ทนิศยา จำปาทนิศยา จำปา
2554การใช้เกมเสริมทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง = Using games to enhance skills in reading words with final consonants of Prathom Suksa 1 students at Sri Ping Municipal School / กาญจนา โพธิลักษณ์กาญจนา โพธิลักษณ์
2543การเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ / จรัญญา ขันกฤษณ์จรัญญา ขันกฤษณ์
2543ปัญหาและความต้องการรับบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง จังหวัดเชียงใหม่ / นงคราญ นุชนิยมนงคราญ นุชนิยม
2544การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองลำพูน / นะโรดม อินต๊ะปันนะโรดม อินต๊ะปัน
2544เจตคติและแนวการปฏิบัติตนเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มโรงเรียนภูผาสวรรค์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / อนันต์ มาลัยอนันต์ มาลัย
2545การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง พลังงานและสารเคมี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สิริลักษณ์ ตลาดสิริลักษณ์ ตลาด
2546ผลการสอนโดยใช้ผังมโนมติต่อผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ / เพียงดาว เมืองคำเพียงดาว เมืองคำ
2544การพัฒนากิจกรรมตามแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สุนทรี มณีนพสุนทรี มณีนพ