Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 151 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงและต่ำ / รุจิรา คำแสนใสรุจิรา คำแสนใส
2540ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง / สนั่น มาสกลางสนั่น มาสกลาง
2539การพัฒนาหน่วยการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น / ดรุณี ศรีตระกูลดรุณี ศรีตระกูล
2540การพัฒนาหน่วยการเรียนการสอนเรื่อง พระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ฉวีวรรณ ยะสุรินทร์ฉวีวรรณ ยะสุรินทร์
2540การสร้างแบบวัดผลงานภาคปฏิบัติ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / บุญศรี ตันอุดบุญศรี ตันอุด
2540ผลของการเรียนแบบวิธีค้นพบในกลุ่มย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / มนตรี พันธุ์พงศ์วัฒนามนตรี พันธุ์พงศ์วัฒนา
2544การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ / เบญจวรรณ พงศ์มัฆวานเบญจวรรณ พงศ์มัฆวาน
2544การเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตากับเด็กปกติ ในโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ / พูนศรี ยิ้มสาระพูนศรี ยิ้มสาระ
2540ผลของการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุธีรัตน์ อริเดชสุธีรัตน์ อริเดช
2544ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการแข่งขันเป็นทีม / สมยา อินทรสมพันธ์สมยา อินทรสมพันธ์