Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 141-150 of 151 (Search time: 0.02 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ภาษาล้านนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวัดดอนแก้ว สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Application of participatory action research in facilitating reading habit on Lanna language of Prathom Suksa 3-6 Wat Donkaew School Students attached to the office of Mae Wang distric primary education, Chiang Mai province / ประยูร สุรยศประยูร สุรยศ
2541ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมนาฎศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนซ่อมเสริม 2 รูปแบบ / วรสรวง สุทธิสวรรค์วรสรวง สุทธิสวรรค์
2541ผลของรูปภาพสองแบบต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / บงกช สำราญบงกช สำราญ
2541การวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษา ระดับประถมศึกษา / จินตนา นัดสาสารจินตนา นัดสาสาร
2541ผลของการนำเสนอภาพประกอบเรื่อง 2 แบบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 / ธวัฒชัย ใบโสดธวัฒชัย ใบโสด
2546การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of local curriculum on English language for Prathom Suksa 5 Students in Schools under the Office of Doi Saket District Primary Education, Chiang Mai Province / วิไลพร ชัยประสิทธิ์วิไลพร ชัยประสิทธิ์
2547การใช้กิจกรรมแผนผังความคิดเพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Use of mind mapping activities to enhance English language abilities and thinking skills of Prathom Suksa 3 students / ชลวิภา เฟื่องกาญจน์ชลวิภา เฟื่องกาญจน์
2548การใช้แนวคิดวิธีธรรมชาติเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการรู้คำศัพท์ ของผู้เรียนในระดับเตรียมความพร้อม = Use of the natural approach to develop English listening speaking abilities and word recognitton of preparatory level learners/ อนงค์กร ศรีเจริญอนงค์กร ศรีเจริญ
2548การพัฒนาการดำเนินงานทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of dental care procedures of prathom suksa students in Sansailuang, Chiang Mai province / สุทิศา มูลละสุทิศา มูลละ
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน = Factors affecting students'emotional quotient / กรรณิการ์ นารีกรรณิการ์ นารี