Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 151 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2539ผลการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามวิธีของนุซุม / วราลักษณ์ อินต๊ะวงศ์วราลักษณ์ อินต๊ะวงศ์
2540การใช้ชุดฝึกการคิดที่มุ่งเน้นคุณธรรมโดยใช้สถานการณ์จำลองสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นิรันดร ศรีวรกุลนิรันดร ศรีวรกุล
2544พฤติกรรมและการรับรู้เกียวกับการออกกำลังกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธิโศภณ จังหวัดเชียงใหม่ / วรชาติ เตชะวรชาติ เตชะ
2544ผลการเรียนโดยใช้บทเรียนไฮเปอร์บุ๊กเพื่อการสอนเสริม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา / ธีรบูลย์ มิตรมโนชัยธีรบูลย์ มิตรมโนชัย
2536ผลของการใช้วิธีสอนโครงสร้างระดับยอดที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สายพิณ สมุทรทัยสายพิณ สมุทรทัย
2539ผลของการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / เพ็ญศรี รุจาคมเพ็ญศรี รุจาคม
2539ผลการใช้กิจกรรมที่คัดเลือกในการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จุฑารัตน์ เดชวงศ์ญาจุฑารัตน์ เดชวงศ์ญา
2539ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตประชาธิปไตยกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านภายในบ้าน โรงเรียนและสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / พิมพ์ใจ คำก้อนพิมพ์ใจ คำก้อน
2539ผลของการใช้เทปนิทานในวิชาศิลปศึกษา ที่มีต่อพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ยุติกร คำแก้วยุติกร คำแก้ว
2539ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการต่อบทเรียน / สายรุ้ง พุ่มตระกูลสายรุ้ง พุ่มตระกูล