Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 4030 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การใช้เวลาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแผนกวิชาช่างโลหะ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / ศิริ จรดลศิริ จรดล
2542การใช้เทคนิคการคิดเชิงเห็นภาพ ในการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ชุติมา ต๊ะพงษ์ชุติมา ต๊ะพงษ์
2538การใช้การศึกษาและการพัฒนาชุมชนเพื่อยับยั้งการย้ายถิ่นของสตรีชนบทภาคเหนือ / สุมาลี วรรณรัตน์สุมาลี วรรณรัตน์
2544การบูรณาการความเชื่อดั้งเดิม กับการแพทย์สมัยใหม่ในวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพสตรีมีครรภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / ชุติกานต์ สุริยะชุติกานต์ สุริยะ
2543การติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / อินชัย จันทะกีอินชัย จันทะกี
2542การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / อรุณี สันติคุณากรอรุณี สันติคุณากร
2543ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลำพูน / ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์ไกรฤทธิ์ หมื่นโพธิ์
2537ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / คนึงนุช จาตุประยูรคนึงนุช จาตุประยูร
2542การเรียนแบบโครงการในวิชาการประมาณราคางานก่อสร้างระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / วิเชียร ปัญญาจักรวิเชียร ปัญญาจักร
2542สภาพและปัญหาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประเภทวิชาพาณิชกรรมของกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 / อรนุช สิริกุลขจรอรนุช สิริกุลขจร