Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 99 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแก้ปัญหากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / คนึงนุช จาตุประยูรคนึงนุช จาตุประยูร
2545ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำ / นฤมล คงขุนเทียนนฤมล คงขุนเทียน
2537ผลของการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สมร ยาสารสมร ยาสาร
2541การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ / สำเนา หมื่นแจ่มสำเนา หมื่นแจ่ม
2528การศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความอยากรู้อยากเห็นในระดับต่างกัน / รุ่งฤดี ฤทธิ์ธำรงรุ่งฤดี ฤทธิ์ธำรง
2544อิทธิพลของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจและความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ / แสงเดือน วัฒนาสกุลเกียรติแสงเดือน วัฒนาสกุลเกียรติ
2539ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ประสิทธิ์ สายชมภูประสิทธิ์ สายชมภู
2540ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เน้นทักษะกระบวนการ / สุนทรี เมฆบุญส่งลาภสุนทรี เมฆบุญส่งลาภ
2534ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดพัทลุง / โอฬาร อัตปัญญาโอฬาร อัตปัญญา
2540กระบวนการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายน่ารู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีสอนแบบแก้ปัญหา / เฟื่องฟ้า ภูมิมาลาเฟื่องฟ้า ภูมิมาลา