Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 4043 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การเปลี่ยนแปลงสู่อาชีพนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีในชนบท / กาญจนา รัตนธรรมเมธีกาญจนา รัตนธรรมเมธี
2542ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ถนอม บุญตันถนอม บุญตัน
2542ผลการใช้ชุดฝึกการคิดตามหลักโยนิโสมนสิการที่มีต่อการตัดสินใจแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่ากฤษณา (สุชัยประชาสรรค์) จังหวัดชัยนาท / จิรวรรณ พงศ์สุวรรณสินจิรวรรณ พงศ์สุวรรณสิน
2542การศึกษาผ้าไหมยกดอกลำพูน / รจนา ชื่นศิริกุลชัยรจนา ชื่นศิริกุลชัย
2545ข้อจำกัดในการวางแผนการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะนันท์ แจ่มจันทร์ปิยะนันท์ แจ่มจันทร์
2545การพัฒนาหลักสูตรค่ายคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม จังหวัดเชียงราย / ธิดาวัลย์ พัชรพจนาถธิดาวัลย์ พัชรพจนาถ
2545การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / จริยาพร ต๊ะโพธิ์จริยาพร ต๊ะโพธิ์
2538พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนไม้ตะเคียน อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน / ดวงฤดี ชุนสิทธ์ดวงฤดี ชุนสิทธ์
2538ศักยภาพของกลุ่มและองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท / จารุพรรณ สายสุคนธ์จารุพรรณ สายสุคนธ์
2542คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ / พัชนี แก้วสว่างพัชนี แก้วสว่าง