Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Aug-2014การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ การสื่อสารของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ฉาน โรงเรียนชุมชน บ้านบวกครกน้อย (สาขาวัดป่าเป้า) อำเภอเมืองเชียงใหม่นงลักษณ์ เขียนงาม; สุดารัตน์ ปัญญาเจริญ
Aug-2014การใช้กิจกรรมการวาดภาพเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยยุวดี ยะมะกะ
Jul-2014การสร้างชุดการสอน เรื่องการเขียนคำที่ประสม สระเอีย สระเอือ มีตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ณหทัย ไชยวุฒิ
Aug-2014ผลการใช้กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านร้องเรือ จังหวัดลำพูนศรีนวล คำไฝ
Aug-2014การประเมินหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว; ชัชนันท์ สุกัณทา
Aug-2014ผลการใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นงลักษณ์ เขียนงาม; อัณณ์ชญาณ์ อินต๊ะเทพ
Aug-2014การใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนา ทักษะการดูแลผิวของนักเรียนสมองพิการรองศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร ทองสุขดี; ณัฐณิชา กองจันทร์
Oct-2014การพัฒนาแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษรีไซเคิลสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6รองศาสตราจารย์วีณา วโรตมะวิชญ; เขมกร ดวงปูนันท์
Jun-2014การใช้กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติกรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต; รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร ทองสุขดี; พัทยา เชี่ยววิชา
Oct-2014แนวคิดและพัฒนาการการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วง พ.ศ.2542 - 2554ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อรรณพ พงษ์วาท; เพิก พงษ์ไทย