Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 56 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2015การออกแบบแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล จังหวัดลำพูนรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา กำศิริพิมาน; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; แพรววนิต บุญวัฒน์
Jun-2015การพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี มณีกุล; รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง; นิรชญาวรรณ มีณรงค์
Oct-2015การบริหารงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; นันทพร ปัญญาสูง
Oct-2015การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามคู่มือหลักสูตรอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; ธนัฏฐ์ แสนแปง
Oct-2015แนวทางการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง 2 จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร.สุวรรณ หมื่นตาบุตร; กิตติพงศ์ กาบคำ
Jun-2015การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เรื่อง ชนิดข้อมูลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้องสอนศึกษาอาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์; จันทนา สุปิณะ
Jun-2015การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการโครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง มะแข่นหอม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะความพอเพียง ของนักเรียนโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี จังหวัดน่านกัญญา กำศิริพิมาน; ชรินทร์ มั่งคั่ง; กุลชาติ ชัยมงคล
Sep-2015การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; ชัชวาลย์ ใจอินทร์
Sep-2015แนวทางการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; สมพิศ ศรีชมภู
Sep-2015ความพร้อมของโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบรองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ; อาจารย์ ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง; จีระนุช โคเบนท์