Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการให้บริการสินเชื่อของบริษัทเงินทุน ในจังหวัดเชียงใหม่ / ศักดิ์ชาย ลี้รัตนกุลศักดิ์ชาย ลี้รัตนกุล
2543ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการจ่ายคืนเงินกู้ยืมของลูกหนี้ กรณีบริษัท บริหารสินทรัพย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / วิทยา มหาคุณวงศ์วิทยา มหาคุณวงศ์
2531การกระจายสินเชื่อโดยธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Credit distribution by commercial banks : a case study in Chiang Mai Province / พิกุล โค้วสุวรรณ์พิกุล โค้วสุวรรณ์
2543ปัจจัยที่ทำให้เกิดหนี้เสียในการเบิกเงินเกินบัญชี / พิทยา วัฒนะพิทยา วัฒนะ
2543ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้เสียสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / สถิตย์พงษ์ ตันติเจริญสถิตย์พงษ์ ตันติเจริญ
2545ลักษณะทางเศรษฐกิจของผู้ใช้บริการสินเชื่อที่มีปัญหาหนี้ไม่ก่อให้เกิด รายได้ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ / ประกาศิต ปัญญาเลิศประกาศิต ปัญญาเลิศ
2546ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการชำระหนี้คืนเงินกู้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม สาขาเชียงใหม่ / สุพัตรา บุญเรืองสุพัตรา บุญเรือง
2545การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของบริษัทลิสซิ่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ชัยวัฒน์ สุวิทย์ศักดานนท์ชัยวัฒน์ สุวิทย์ศักดานนท์
2537การศึกษาแหล่งเงินทุนและตลาดสินเชื่อของอุตสาหกรรมขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ / อำนาจ แดงเรืออำนาจ แดงเรือ
2539ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร : กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนัย เลาหวิวัฒน์สุนัย เลาหวิวัฒน์