Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.043 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชัยโย กรกิจสุวรรณชัยโย กรกิจสุวรรณ
2555การลงทุนหุ้นแบบคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจธนาคาร = Value stock investment in the stock exchange of Thailand A case study of banking sector / ชญานิศ จรรยาชญานิศ จรรยา
2549การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุ้นการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองเอพีที = Risk and returns analysis and financial stocks on the stock exchange of Thailand using APT model / ชาติชาย ศิริจันทร์ชาติชาย ศิริจันทร์
2549การวิเคราะห์เครื่องมือทางเทคนิคการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นกลุ่มสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The technical analysis of stocks and its warrant in the communication sector in the stock exchange of Thailand / วัชราธร สงวนศรีวัชราธร สงวนศรี
2549การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An Analysis of the rate of returns on securities in the stock exchange of Thailand / รุ่งรัตน์ มาบุตรรุ่งรัตน์ มาบุตร
2548การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The assessment of the efficiency of technical devices for analyzing stock prices in the energy sector of the stock exchange of Thailand / ธวัชชัย ช่างสมธวัชชัย ช่างสม
2549การวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้นในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The technical analysis of stocks in transportation and Logistics sectors in the stock exchange of Thailand / ทินกร สุภาพทินกร สุภาพ
2549การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนระหว่างหุ้นสามัญกับวอร์แรนท์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An analysis of relationship between returns on investment of common stocks and their warrants on the stock exchange of Thailand / โกสินทร์ อาศิรวจนะโกสินทร์ อาศิรวจนะ
2550การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทย = A Test of the relationship between the stock exchange of Thailand index and foreign reserve of Thailand / จินตนันท์ ขันไชยจินตนันท์ ขันไชย
2552ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับมูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศโดยวิธีวิเคราะห์เวคเตอร์ ออโต้ รีเกรสชั่น = The Relationship between the Stock Exchange of Thailand Index and Net value of investment from the foreign investors using the Vector Autoregression Approach / พิกุล พนาบุญเจริญพิกุล พนาบุญเจริญ