Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.078 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์กระบะที่ใช้ก๊าซซีเอ็นจีเพื่อการพาณิชย์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers behavior in purchasing commercial pickup cars using compressed natural gas in Mueang Chiang Mai Province / ศรัณยู ชนะศรัณยู ชนะ
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting consumers choice for purchasing Eco - cars in Chiang Mai Municipality / ปารมี คำชมภูปารมี คำชมภู
2540ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers choice for purchasing personal vehicles in Mueang District, Chiang Mai Province / สาวิตรี ศิริชัยเจริญสาวิตรี ศิริชัยเจริญ
2551พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Consumers' behavior in using car loans in Mueang District, Chiang Mai Province / ชัชวิน พิชญกุลชัชวิน พิชญกุล
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงราย = Factors affecting the demand of automobile hire-purchasing credit service of Thanachart Bank in Chiang Rai Province / ประชา ฬ่อสุวรรณประชา ฬ่อสุวรรณ
2551พฤติกรรมการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ของลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior in hire purchasing of new automobiles in Mueang District, Chiang Mai Province / สุปราณี วงศ์กาแก้วสุปราณี วงศ์กาแก้ว
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์ใช้แล้วของลูกค้าจากธุรกิจแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customers' choice of purchasing ysed cars from one business in Mueang District, Chiang Mai Province / วีรนุช วิจิตรวีรนุช วิจิตร