Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 25 (Search time: 0.028 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2554พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองภาคเหนือในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of the Northern Thai food consumption in Mueang District, Chiang Mai Province / ศิวพร ฟูเกริกเกียรติศิวพร ฟูเกริกเกียรติ
2554พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารประเภทหมูจุ่มในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and factors affecting the consumption of Moo Jum food in the Mueang District, Chiang Mai Province / ปฐวี ปฤษณภาณุรังษีปฐวี ปฤษณภาณุรังษี
2555พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of customers in selecting micro loans of Kasikorn Bank, in Mueang District, Chiang Mai Province / เกศินี ยะจอมเกศินี ยะจอม
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the purchase of premium saving certificates by the customers of the Government Savings Bank, Muang District, Chiang Mai Province / พรดารา หลวงเจริญพรดารา หลวงเจริญ
2554อุปสงค์ต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Demand for iPhone mobile of consumers in Mueang district, Chiang Mai Province / วาสนา งามแสงฤทธิ์วาสนา งามแสงฤทธิ์
2555พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์กระบะที่ใช้ก๊าซซีเอ็นจีเพื่อการพาณิชย์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers behavior in purchasing commercial pickup cars using compressed natural gas in Mueang Chiang Mai Province / ศรัณยู ชนะศรัณยู ชนะ
2548ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคชาเขียวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing for green tea consumption in Mueang District, Chiang Mai Province / เนติวุฒิ หมื่นพินิจเนติวุฒิ หมื่นพินิจ
2548ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบริษัทประกันชีวิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of insurance companies'services in Mueang District, Chiang Mai Province / มณฑิราลัย ปวนใจชมมณฑิราลัย ปวนใจชม
2548พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior in selecting credit card services from non-bank institution in Mueang District, Chiang Mai Province / อุษณา ไชยสถิตวานิชอุษณา ไชยสถิตวานิช
2548พฤติกรรมการบริโภคอาหารเย็นนอกบ้านของคนทำงานในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ = Dining-out behavior of working people in Chiang Mai Municipality / กานต์ชนิต วงศ์แคะหล้ากานต์ชนิต วงศ์แคะหล้า