Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 121-129 of 129 (Search time: 0.098 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการสินเชื่อประเภทผ่อนชำระสินค้าและบริการของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of consumer behavior in using installment for goods and services from non-bank financial institution in Mueang District, Chiang Mai Prvince / จตุพร ธรรมทิลาจตุพร ธรรมทิลา
2551ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเซีย ในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumer demand for Thai Air Asia Airlines in Chiang Mai Province / สุธิดา เมธีธารพงศ์วาณิชสุธิดา เมธีธารพงศ์วาณิช
2550พฤติกรรมการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบเอดีเอสแอลของลูกค้า บริษัท ทีโอที (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = ADSL Internet using of customers' behavior of TOT public company limited in Mueang District, Chiang Mai Province / ดวงใจ ล่ำใหญ่;"ADSL Internet using of customers' behavior of TOT public company limited in Mueang District, Chiang Mai Province"ดวงใจ ล่ำใหญ่
2551พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลของลูกค้าธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior in using personal loan card of one Commercial Bank in Mueang District, Chiang Mai Province / วัชรพล น้อยวินิจวัชรพล น้อยวินิจ
2551ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการไม้ตัดดอกในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting demand for cut flowers in Mueang District, Chiang Mai Province / อุระพงษ์ พบประเสริฐอุระพงษ์ พบประเสริฐ
2551การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of Eua-a-thon housing project in Chiang Mai Province / เอกลักษณ์ ผาคำเอกลักษณ์ ผาคำ
2551ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing consummers' choice of using convenient store in Mueang district, Chiang Mai province / ศิริชัย โกเมนทร์ศิริชัย โกเมนทร์
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อส้มชีวภาพของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the consumers' choice of organic orange in Mueang District, Chiang Mai Province / ชลธิรา ศิริภัทรนุกุลชลธิรา ศิริภัทรนุกุล
2552ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกให้บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนเอกชนระบบสองภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing parent,s choice for admission of their children of bilingual school in Chiang Mai Province / สมเกียรติ ทองยูสมเกียรติ ทองยู