ECON: Independent Study (IS) : [1195] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1195
Issue DateTitleAuthor(s)
Oct-2020การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตที่ค้างชำระและวิธีการจัดการหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิตของผู้บริโภควัยทำงาน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่กาญจนา โชคถาวร; ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล; กัญญ์ชล วัฒนากูล; ณัฐพงศ์ มานารัตน์
May-2020พฤติกรรมการออมเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตยามชราภาพของพนักงานในสถาบันการเงินศศิเพ็ญ พวงสายใจ; พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; จุฑาพร ศรีวงค์
May-2020พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริการโมบายแบงค์กิ้งจากธนาคารออมสิน จังหวัดเชียงรายพรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; วรลักษณ์ หิมะกลัส; เจนจิรา อุปคุตฆ์
Apr-2020ประมาณการสมการต้นทุนรวมโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศไทยวรพล ยะมะกะ; ภารวี มณีจักร; ปัญญปัทม์ นุ่มนวล
May-2020ความเต็มใจจ่ายประกันภัยข้าวนาปรังของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายรศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์; ผศ.ดร. เชาวนา เพชรรัตน์; นุจรินทร์ ศรีคุณเมือง
May-2020การประเมินความยั่งยืนจากการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ผศ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; กฤตกนก เรืองพนิช
Apr-2020ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าสถาบันการเงิน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ผศ.ดร.วรลักษณ์ หิมะกลัส; อ.ดร.นัทธมน ธีระกุล; ผศ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; จิระประภา ปัญญาแดง
Apr-2020ผลกระทบของความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัดอาจารย์ ดร.ณพล หงสกุลวสุ; รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร; วรัญญา ชำนาญ
Aug-2015ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนี ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานโดยวิธีถดถอยแบบควอนไทล์ผศ.ดร. กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ผศ.ดร. กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล; ศราวุฒิ ชุมภูอินตา
Apr-2016การประมาณการแบบจำลองในการกำหนดราคาหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์กลุ่มการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยแบบจำลองมาร์คอฟ-สวิตชิงเวกเตอร์ ออโตรีเกรสซีพผศ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล; ผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; ณัฐิยา คำเพ็ง
Apr-2016การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่ออุปสงค์ การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยวิธีการพาแนลเออาร์ดีแอลรศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย์; รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร; พรรณิดา แสงแดง
Apr-2016การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออกมันสำปะหลังของ ประเทศไทยกับปัจจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคโดยวิธีเออาร์ดี แอล(ARDL Approach to Cointegration)รศ.ดร. ประเสริฐ ไชยทิพย์; ผศ.ดร. ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; กำไลทิพย์ กาศสกุล
Nov-2015ความเต็มใจที่จะจ่ายในการลดมลพิษจากโครงการโรงไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย กรณีศึกษาตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย; อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; ธันย์ชนก บุญจอง
Dec-2015การประเมินศักยภาพของสายการบินบริการเต็มรูปแบบของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ.ดร. อนัสปรีย์ ไชยวรรณ; อ.ดร. จิราคม สิริศรีสกุลชัย; เอกพล ใจเย็น
Oct-2015การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดความกินดีอยู่ดีและการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยผศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; อ.ดร.อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์; ณิชรัตน์ โรจน์แสงนนท์
Nov-2015ผลกระทบปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคในผลตอบแทน ของหลักทรัพย์กลุ่มโทรคมนาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศเออีซี โดยใช้วิธีพาแนล เออาร์ดีแอลรศ.ดร. ประเสริฐ ไชยทิพย์; ผศ.ดร. ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; พิชินาถ แสนใจวุฒิ
Nov-2015ผลกระทบปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคในผลตอบแทน ของหลักทรัพย์กลุ่มโทรคมนาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มประเทศเออีซี โดยใช้วิธีพาแนล เออาร์ดีแอลรศ.ดร. ประเสริฐ ไชยทิพย์; ผศ.ดร. ชูเกียรติ ชัยบุญศรี; พิชินาถ แสนใจวุฒิ
Oct-2014การวิเคราะห์พฤติกรรมของการใช้จักรยานของสมาชิกสมาคม นักปั่นจักรยานเชียงใหม่ผศ.ดร.นิสิต พันธมิตร; ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ; พิชชาภา สุขเจริญ
Nov-2014การเตรียมตัวของแรงงานนอกระบบเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ; รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์; สุรัชนก แซ่จุง
Sep-2015การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันและราคาทองคำของตลาดซื้อขาย ล่วงหน้าในประเทศไทยอ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์; อ.ดร.วรัทยา ชินกรรม; อาษา ใจแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1195