Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 701 (Search time: 0.017 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนธุรกิจที่พักประเภทเกสท์เฮาส์ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = A Feasibility study on the guest house investment project in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province / ปัณฑิตา พุทธศาสน์ปัณฑิตา พุทธศาสน์
2552การรับนวัตกรรมของลูกค้าในสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้หญิงที่อาศัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer innovativeness in fashion clothing among females in Mueang Chiang Mai District / ธณวัช สุภาสีธณวัช สุภาสี
2545การประเมินคุณภาพของที่ปรึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9002:1994 โดยผู้ใช้บริการในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จักรกฤษณ์ วิภาอธิคมจักรกฤษณ์ วิภาอธิคม
2546การสอบบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / อดิศักดิ์ นฤเปรมปรีดิ์อดิศักดิ์ นฤเปรมปรีดิ์
2546การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานผลิตน้ำแข็ง ในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / อธิคม ชนะอธิคม ชนะ
2546ความคิดเห็นของลูกจ้างไทยต่อสภาพการจ้างของบริษัทญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / ศรีสมร เลิศตรงจิตรศรีสมร เลิศตรงจิตร
2555ความสุขในการทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) สานักงานเขตเชียงใหม่ 1 = Happiness at work of operational level employees at Krung Thai Bank public company Limited, Chiangmai 1 regional office / ฐิติมารินทร์ บุญญะโรจน์ฐิติมารินทร์ บุญญะโรจน์
2545ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งใช้ยาต้านโรคอ้วนในผู้ป่วยโรคอ้วนของแพทย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เลิศศักดิ์ คูยิ่งรัตน์เลิศศักดิ์ คูยิ่งรัตน์
2545ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการให้บริการของศูนย์แสดงสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ / สุธีรา ตะริโยสุธีรา ตะริโย
2545การศึกษาทัศนคติของผู้ประกอบการในการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจนิติบุคคลในจังหวัดลำปาง / อัญชนา เหมวงศ์กุลอัญชนา เหมวงศ์กุล