Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านก๋วยเตี๋ยวปลารสหนึ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer Satisfaction towards services marketing mix of Rot Nueng Fish noodle restaurant in Mueang Chaing Mai District / วิมล วิมลรัชต์มโนรมวิมล วิมลรัชต์มโนรม
2556ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเช่าอพาร์ตเมนต์แบบรายเดือนในตำบลสุเทพ = Services marketing mix affecting staff and students of Chaing Mai University towards renting monthly apartments in Tambon Suthep / ปรัชญ์ มาละแซมปรัชญ์ มาละแซม
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดค = Customer satisfaction towards marketing mix of Chiangmai International Dec limited partnership / สังวร ลานยศสังวร ลานยศ
2556ความพึงพอใจของสมาชิกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อส่วนประสมการตลาดของตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม = Satisfaction of members in Mueang Chiang Mai District towards marketing mix of philatelic stamps / วัลย์ลียา การย์จริยาวัลย์ลียา การย์จริยา
2556ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดประตูเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards housing loan services of Kasikorn Bank Public Company Limited, Chaing Mai market branch / พินนะรัฎ สุริยะโชติพินนะรัฎ สุริยะโชติ
2546ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรับชำระเงินผ่านทางไปรษณีย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ /|พรศิริ ลิมปพนาสิทธิพรศิริ ลิมปพนาสิทธิ
2546ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการบริการรับชำระเงินค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ / อรพินธ์ เสิศทำนองธรรมอรพินธ์ เสิศทำนองธรรม
2546ทัศนคติของสมาชิกโครงการธนาคารประชาชน ต่อการให้บริการสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนนอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วรงค์ รอดเจริญวรงค์ รอดเจริญ
2546ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการรูปแบบธนาคารในศูนย์การค้าของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ / รุ่งนภา จันทรวิสูตรรุ่งนภา จันทรวิสูตร
2546ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อ ของบริษัทอินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / กวิน พรเลิศกวิน พรเลิศ