Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.01 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
5-Oct-2558พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อยในอำเภอเมืองสมุทรสาครอาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; อุษณีย์ ศาลิคุปต
Aug-2558ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้ออาคารชุด ในเขตบางแคอาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; มัณฑานา รอดมณี
Aug-2558พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้อทองรูปพรรณอาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; อัจฉรา ยมจันทร์
Aug-2558พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; สุธินี โชติวิจิตร
Aug-2558การตอบสนองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครต่อกิจกรรมการตลาดผ่านคูปองออนไลน์อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; ทิพย์วัลย์ ใจสุวรรณ์
Aug-2558พฤติกรรมในการเลือกใช้บริการบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ พิเศษของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่อาจารย์ ดร.วรรณัย สายประเสริฐ; กมลมาลย์ ทองสุข
Nov-2558ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยบนใบหน้าอาจารย์ ดร.เอื้อบุญ เอกะสิงห์; โชติรส หอเจริญ