Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 77 (Search time: 0.029 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของสถาบันการเงินในประเทศไทยตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคารและสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน = Disclosure in financial statement of financial institutions group in Thailand According to TAS NO.27 disclosure in the financial statement of Banks and Similar Financial Institutions / แคทรียา จารณะแคทรียา จารณะ
2550ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรื่อน : กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน = The Understanding of family accounting pratices : A case study of farmers' in Mueang district, Nan Province / รพีพร คำชุ่มรพีพร คำชุ่ม
2550ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจด้านกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Demand for using accounting information for decision making on marketing activity aspect of real estate in Amphoe Mueang Chiang Mai / เพ็ญนภา อินทเสนเพ็ญนภา อินทเสน
2547ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในมุมมองของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = The Influence factors in the auditor's independent in the perspective of business owners in Chiang Mai Province / วรวิทย์ เลาหะเมทนีวรวิทย์ เลาหะเมทนี
2547ปัญหาระบบบัญชีสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย = The Problem of accounting system Chiang Rai Provincial Office of The Comptroller General / สุภาภรณ์ จุลละสุภาสุภาภรณ์ จุลละสุภา
2551แนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชี ของเทศบาลตำบลในอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Guidelines for financial and accounting internal control of Subdistrict Municipality in Mueang Chiang Mai District / จงกลณีย์ สุริยะวงค์จงกลณีย์ สุริยะวงค์
2551ทัศนคติของผู้ทำบัญชีในจังหวัดลำพูนต่อการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี = Attitude of accountants in Lamphun Province toward the continuing professional development for accountants (CPD) / ณพิชญา อภิวงค์งามณพิชญา อภิวงค์งาม
2547การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับสถาบันการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนศรีธนาพาณิชยการเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่ = Analysis and design of accounting information system for institute: a case study of Srithana Commercial Technology College, Chiang Mai Province / พุทธมน สุวรรณอาสน์พุทธมน สุวรรอาสน์
2548การศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 47 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Study of accounting practice in banking group of The Stock Exchange of Thailand according to TAS No.47 related party disclosure / อรทัย ทรายมูลอรทัย ทรายมูล
2547การจัดทำข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Preparation of accounting information for the management of businesses in the Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / โอบพร คงประเสริฐโอบพร คงประเสริฐ