Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 54 (Search time: 0.012 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of Thai tourists towards choosing boutique hotels in Chiang Mai Province / พัชรินทร์ เรือนแก้วพัชรินทร์ เรือนแก้ว
2555ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจของพนักงานขายในการเลือกใช้บริการโรงแรมในอาเภอเมืองลำปาง = Services marketing mix factors affecting sale representatives towards selecting hotels in Mueang Lampang District / ชัยญา สัชฌะไชยชัยญา สัชฌะไชย
2555ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครในการเลือกสถานที่ดำน้ำในประเทศไทย = Factors affecting Thai tourists in Bangkok towards selecting diving place in Thailand / กุลิสรา วงศ์ประดิษฐ์กุลิสรา วงศ์ประดิษฐ์
2553ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อสมาร์ตโฟนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers decision towards purchasing Smartphone in Mueang Chiang Mai District/ ประสงค์ วงษาประสงค์ วงษา
2550ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทหลักทรัพย์ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Factors affecting SET investor's decision in selecting a securities company services / อิสรีย์ จุลจิราภรณ์อิสรีย์ จุลจิราภรณ์
2554ปัจจัยที่มีผลต่อโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้อเหล็กรูปพรรณเพื่อการซ่อมบำรุง = Factors affecting industrial factories in Samut Sakhon Province towards buying steel for maintenance / เจริญ เทียนประเสริฐกิจเจริญ เทียนประเสริฐกิจ
2551กระบวนการตัดสินใจซื้อไส้กรองของผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Buying decision process of component makers in the electronics industry toward cartridge filters / กนกอร ธีรนุลักษณ์กนกอร ธีรนุลักษณ์
2552ความต้องการของชาวญี่ปุ่นต่อสถานที่พักระยะยาวบนถนนช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Needs of Japanese for long stay accommodations on Changklan road, Amphoe Mueang Chiang Mai / จันทร์จิรา ตันตยานุสรณ์จันทร์จิรา ตันตยานุสรณ์
2554พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการรีสอร์ตในจังหวัดกาญจนบุรี = Thai tourist behavior in selecting a resort in Kanchanaburi Province / กฤษณี กาญจนอโนทัยกฤษณี กาญจนอโนทัย
2551พฤติกรรมการบริโภคเบียร์และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในจังหวัดน่าน = Beer consumption behavior and factors affecting beer selection of consumers in Nan Province / ชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์ชาญศักดิ์ สิทธิพงศ์