Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 43 (Search time: 0.024 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานรับเลี้ยงเด็กในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Customers' opinion towards service marketing mix of pre-school nurseries in Amphoe Mueang Samut Sakhon / อรฉัตร ทวีสุขอรฉัตร ทวีสุข
2554ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality on housing loan of Government Housing Bank, Chiang Mai Branch / กาญจนา สุริโยกาญจนา สุริโย
2554ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของบริษัท ช. รัศมี ซัพพลาย จำกัด = Customer satisfaction towards service marketing mix factors of Ch.Rasamee Supply Company Limited / รุ่งฉัตร รัศมีโกเมนรุ่งฉัตร รัศมีโกเมน
2552ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม = Services marketing mix factors affecting consumer selection of chiness food catering services in Changwat Nakhon Pathom / วาณี หาญแก้ววาณี หาญแก้ว
2552ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ใยกัญชงของห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ฝ้ายทอง = Customers satisfaction towards marketing mix of hemp products of Chiangmai Faithong Limited Partnership / จารุนันท์ จันทรมังกรจารุนันท์ จันทรมังกร
2553ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้บริการการสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในจังหวัดสุโขทัย = Factors affecting the selecting of auditing service for companies in Sukhothai Province / ณรงค์ อินทิพย์ณรงค์ อินทิพย์
2553ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ร้านวอร์มอัพคาเฟ่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Warm Up Cafe in Mueang Chiang Mai District / ศิระ สุริยะศักดิ์ศิระ สุริยะศักดิ์
2554ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของ บริษัท ซิง ซิง เฮง จำกัด = Customer satisfaction towards services provided by sing sing heng company limited / คณินธร มิตรานันทคณินธร มิตรานันท์
2554ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการบริการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ของ บริษัท ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรมการเกษตร (ไทยแลนด์) จำกัด = Satisfaction of farmers towards purchasing services of agricultural products of Limsakdakul Agricultural Industrial / ศิรินทิพย์ คิดคำส่วนศิรินทิพย์ คิดคำส่วน
2551ความพึงพอใจในการบริการหลังการขายของลูกค้า บริษัท นัติมอเตอร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards after-sales services of Nat Motor company limited Chiang Mai Province / วีระชาติ ตรีชัยวิจิตรวีระชาติ ตรีชัยวิจิตร