Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 77 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2557การประเมินผลการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในอำเภอเมืองเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร; เจนจิรา คำมา
Dec-2557ความพร้อมของผู้ทำบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ต่อการประกอบวิชาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช; ชมพู่ ฉัตรเผ่าพงศ์
May-2558ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนในภาคเหนือตอนบนต่อการใช้สารสนเทศทางบัญชีอาจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต; วรรณา เทพฉิม
Dec-2557ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนดุรยา สุขถมยา; นฤมล พรหมจักร์
Jun-2557ความรู้และความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะอาจารย์ ดร.มนทิพย์ ตั้งเอกจิต; นภา จันทรา
2555การศึกษาการปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่องรายได้ของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study of accounting practices in accordance with TAS18 (Bound Volume 2009), revenue of companies in real estate sector, The Stock exchange of Thailand / กิรณา ยี่สุ่นแซมกิรณา ยี่สุ่นแซม
2547แนวทางการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Guideline to audit risk assessment of certified public accountants in Mueang District, Chiang Mai Province / งามฉวี โชติยมนตรีงามฉวี โชติยมนตรี
2547การศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจคาบาเร่ต์โชว์ : กรณีศึกษา บริษัท ไซม่อน เชียงใหม่ จำกัด = An Appropriate accounting information system for cabaret show business : A Case study of simon Chiang Mai Co., Ltd. / สุกานดา พรายอินทร์สุกานดา พรายอินทร์
2550แนวทางในการจัดทำบัญชีและการเสียภาษีอากรของนักธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines on accounting preparation and tax payment for tourism businesses in Chiang Mai province / รสรินทร์ ลือชัยรสรินทร์ ลือชัย
2548การศึกษาเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัทกลุ่มธุรกิจพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและประเทศอังกฤษ = The comparative study of information disclosures of listed companies in energy industry sector in The Stock Exchange of Thailand and The London Stock Exchange of England / ชยานันต์ ใส่แก้วชยานันต์ ใส่แก้ว