Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ความรู้เรื่องโรคและการรักษาด้วยยา ทัศนคติต่อการใช้ยาของผู้ป่วยโรคจิตเภทชาวไทยภูเขาที่มารับบริการในโรงพยาบาลแม่สะเรียง = Knowledge regarding disease and treatment, attitude of medication among hilltribe people with schizophrenia receiving service at Maesarieng Hospital / ทัดทรวง ตานะเศรษฐทัดทรวง ตานะเศรษฐ
2553การพัฒนากล่องเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร = Development of a medication-reminder box among persons with schizophrenia, Thapkhlo hospital, Phichit province / นาตยา แย้มทองนาตยา แย้มทอง
2546พฤติกรรมเอื้ออาทรของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์นงลักษณ์ วรรักษ์ธนานันท์
2546ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / ภัทราจิตต์ ศักดาภัทราจิตต์ ศักดา
2546ภาวะซึมเศร้าในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ชวนชม วงศ์ไชยชวนชม วงศ์ไชย
2553การวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of medication adherence enhancement among patients with schizophrenia, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / กนิษธิดา ธรรมดากนิษธิดา ธรรมดา
2552ผลของโปรแกรมฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลต่อการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการโรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ = Effect of the interpersomal communication skills training program on perceived stigma among persons with schizophrenia receiving services at Pichai hospital, Uttaradit province / อรัญญา คำพึ่งอรัญญา คำพึ่ง
2553การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่วในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for nursing care of schizophrenic patients with auditory hallucination in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ศิริรัตน์ นิตยวันศิริรัตน์ นิตยวัน
2546การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ / อรรณพ ทองคำอรรณพ ทองคำ
2555การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุที่กลับมารักษาซ้ำ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for Re-admitted elderly patients with schizophrenia, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ณัฏฐมนต์ ธุระงานณัฏฐมนต์ ธุระงาน