SCIENCE: Independent Study (IS) : [1092] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1092
Issue DateTitleAuthor(s)
Jun-2558ระบบวิเคราะห์แผ่นทดสอบการตรวจปัสสาวะโดยใช้การประมวลผลภาพเอกรัฐ บุญเชียง; ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว; ไกรวุฒิ แก้วมิตร
Aug-2558การพัฒนาเครื่องมือจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการซอฟต์แวร์แบบสครัมวัชรี จำปามูล; ปณิดา จันทร์จร
Aug-2558การพัฒนาคลังข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; สุทธิพงศ์ สุรักษ์
Aug-2558การพัฒนาระบบการจัดสรรห้องสอบอัตโนมัติสำหรับมหาวิทยาลัยพายัพ โดยใช้ขั้นตอนวิธีละโมบวิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา; ธนนท์ เหล็กชาย
Dec-2014การพัฒนาโปรแกรมค้นหาโดยอาศัยหลักการเทอมเอ็กซ์แพนชันจากเวิร์ดเน็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; คมสันต์ น้อยเทพ
May-2558การศึกษาเปรียบเทียบผลึกแคลเซียมออกซาเลต ในผักพื้นเมือง จากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อรุโณทัย จำปีทอง; วารุณี ณ ลำปาง
May-2558การพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหาแบบแผนผังเอกรัฐ บุญเชียง; ฉัตร์ชัย ขันติโชติ
Mar-2558การรู้จำยานยนต์จากภาพดิจิตอลโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเอกรัฐ บุญเชียง; มนตรี ธรรมลังกา
May-2558ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชวงศ์ลั่นทมบางชนิดด้วยเทคนิค Randomly Amplified Polymorphic DNAสิริพร โรจน์อารยานนท์; เจนใจ สุธีพรวิโรจน์
Apr-2558สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบ และสิ่งปกคลุมลำต้นของพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นบางชนิดในพื้นที่น้ำตกแม่เย็น อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนอรุโณทัย จำปี; อิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัย
20-Aug-2557ระบบสนับสนุนการตัดสินใจออนไลน์สำหรับการเลือก สาขาวิชาของนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยโดย ประยุกต์ต้นไม้ตัดสินใจแบบเจสี่สิบแปดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร; สุรีพร ปาต๊ะ
1-Sep-2557การใช้สัญลักษณ์ท่าทางเพื่อควบคุมการทำงาน ของกูเกิลแมปส์โดยใช้กล้องความลึกสามมิติคิเนกท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต; ภพธร ลี้ตระกูล
5-Nov-2558ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา จังหวัดลำพูนรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง; อลงกรณ์ จอมขันเงิน
Jul-2557อาหารอย่างง่ายสำหรับการเพาะเลี้ยงโปรโตคอร์มกล้วยไม้เอื้องพร้าวผศ.ดร.ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา; นารถกาญจน์ ลภิรัตนากูล
13-Aug-2557ทัศนคติและพฤติกรรมการลอกเลียนวรรณกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์อังสนา ธงไชย; พระเธียรชัย ใบศรี
2557การสำรวจชีพลักษณ์พืชที่มีศักยภาพเป็นพรรณไม้โครงสร้าง ณ ดอยกิ่วลม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์; อังคณา อินตา; ฉัตรสุดา ญาณะโค
2557การสำรวจเห็ดพื้นบ้านในอำเภอสันป่าตองและอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่สายสมร ลำยอง; บุญศรี แสนศิริ
2557การสร้างออนโทโลยีแบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการจัดกลุ่มเอกสารโดยใช้อัลกอริทึมการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นรัฐสิทธิ์ สุขะหุต; ธีรวิชญ์ วงษา
2557การตอบสนองเชิงแฮบิทูเอชันต่อวัตถุต่างชนิดและพฤติกรรมบางประการของปลาทอง (Carasius auratus)สวัสดิ์ สนิทจันทร์; ศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์
2557ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงคำ จังหวัดพะเยาพัชรา ตันติประภา; พัชรีญาพร หน่อแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1092