ENG: Independent Study (IS) : [313] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 313
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2015การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานแปรรูปเนื้อสุกรผศ.ดร.ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์; รัฐพล ระเบ็ง
Aug-2015การศึกษาบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้สำรวจปริมาณงานในโครงการงานก่อสร้างในประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม; สปรัชญ์ รัตนเทพี
Aug-2558การประมาณค่ากำลังอัดของอิฐมวลเบาโดยใช้เครื่องกดไฮดรอลิกส์ขนาดเล็กวรพจน์ เสรีรัฐ; บวรวุฒิ พรมถาวร
Nov-2014การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสียหายและ ผลกระทบของอัตราการสึกหรอของยางรถโดยสารอ.ดร. วสวัชร นาคเขียว; ภาณุวัฒน์ นันตสุคนธ์
Jun-2558การปรับปรุงกระบวนการจัดส่งในคลังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์; จิรวัฒน์ มุลาลินน์
Jul-2558การประยุกต์ใช้ทฤษฎีลีนในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตคมกฤต เล็กสกุล; ศุภางค์ สมศรี
Jul-2558การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านพลังงานด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพวิมลิน เหล่าศิริถาวร; วชิราภรณ์ โชติมงคล
Jul-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการผลิตพายสับปะรดนิวิท เจริญใจ; มาวิน แสนแสง
Jul-2558การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนการไหลของวัสดุในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์; เพ็ญพัชระ ขันธพร
Jul-2558การป้องกันและแก้ไขปัญหาการสมยอมในการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปุ่น เที่ยงบูรณธรรม; กฤษฎา รัตนประภากานต์
Jun-2558การประยุกต์ใช้เทคนิคจำลองสถานการณ์เพื่อสร้าง สมดุลโซ่อุปทาน: กรณีศึกษา บริษัทโตเกียวคอยล์ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัดวิชัย ฉัตรทินวัฒน์; โยคินทร์ อินเหยี่ยว
Mar-2016ดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน สำหรับระบบประกันคุณภาพ ISO 9001:2008 ของบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้าน ก๊าซและน้ำมันอนิรุทธ์ ธงไชย; สวรรค์ ฉัมมาลี
Mar-2559การวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการค้าของประเทศไทย โดยเทคนิคการสลายเชิงแจกแจงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช ดำรงศักดิ์; อัจฉริยา พวงยอด
Apr-2559แนวทางการปรับใช้ระบบควบคุมโครงการด้วยวิธีกำหนดเวลาการทำงานแบบทำซ้ำในโครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงทรงยศ กิจธรรมเกษร; ปาลวัตร มะลิทอง
Apr-2559การสำรวจวิธีการประมาณการค่าอำนวยการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารอนิรุทธ์ ธงไชย; กนกศักดิ์ โล่ห์สุวรรณ
May-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการคัดแยกขยะรีไซเคิลคมกฤต เล็กสกุล; เบญจมาภรณ์ เลขะวณิช
May-2558การลดชิ้นส่วนบกพร่องในกระบวนการทำความสะอาดชิ้นส่วนตรวจจับแสงสว่าง โดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่ารุ่งฉัตร ชมภูอินไหว; วาทินี แสนศรี
May-2558สภาวะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการปรับปรุงเนื้อดินสโตนแวร์วสวัชร นาคเขียว; สิงห์คำ อายะชู
May-2558การปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนกฉีดเทียนในกระบวนการผลิตเครื่องประดับชมพูนุท เกษมเศรษฐ์; วิทู งามปัญญา
Apr-2558การลดของเสียในกระบวนการประกอบแขนจับของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้เทคนิค ซิกซ์ ซิกม่าสรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์; วรชัย ชาบาเหน็จ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 313