AGRI: Theses : [1806] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1806
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2014Farmers’ Perception and Adaptation to Climate Change Pressure in Highland Coffee Production, Dak Lak Province, VietnamAsst. Prof. Dr. Yaovarate Chaovanapoonphol; Prof. Dr. Attachai Jintrawet; Pham Thi Thuyen
May-2014การใช้ของเสียจากกระบวนการผลิตครั่งเม็ดเป็นปุ๋ยอินทรีย์อาจารย์ ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์; อาจารย์ ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง; ศิริรัตน์ ปากประโคน
22-Jul-2014การประเมินพันธุกรรมและความสามารถในการรวมตัวของพันธุ์รักษาเพศผู้เป็นหมันของพริกหยวกรองศาสตราจารย์ ดร. มณีฉัตร นิกรพันธุ์; รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์; ขวัญดาว แก้วสมบัติ
1-Dec-2014ผลของเมพิควอทคลอไรด์ คลอร์มีควอทคลอไรด์ และพาโคลบิวทราโซล ต่อสรีรวิทยาการออกดอกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม; รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา สรวมศิริ; มะลิวรรณ นาสี
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกรที่มียางพาราเป็นพืชทางเลือกในจังหวัดเชียงรายพรสิริ สืบพงษ์สังข์; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; วีรวรรณ แจ้งโม้
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมแบบหลายเป้าหมายในเขตลุ่มน้ำยวมตอนล่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอนเบญจพรรณ เอกะสิงห์; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; ศุภักษร วงศ์ใหญ่
2557การประเมินมูลค่าการบริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีจิรวรรณ กิจชัยเจริญ; เบญจพรรณ เอกะสิงห์; ภัทรเทพ ลาภานิกรณ์
2557การใช้น้ำออกซิไดซ์ที่ผ่านการแยกด้วยไฟฟ้าในการควบคุมเชื้อแบคทีเรียเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผักอินทรีย์เกวลิน คุณาศักดากุล; วิลาวัลย์ คำปวน; วันวิสา เตชะวงค์
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีอ้อยเป็นพืชหลัก อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; เบญจพรรณ เอกะสิงห์; พัชรินทร์ รังผึ้ง
2557ประสิทธิภาพการจัดการของโรงสีข้าวของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือของประเทศไทยเยาวเรศ เชาวนพูนผล; อารี วิบูลย์พงศ์; นุชจรี ปิมปาอุด
2557แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดด้านทรัพยากรการผลิตและการตลาดในจังหวัดเชียงใหม่เบญจพรรณ เอกะสิงห์; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; กรวิกา ลาภรัตนทอง
2557อิทธิพลของไผ่ต่อปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ธาตุอาหารและน้ำในระบบนิเวศวนเกษตรที่เป็นป่าเต็งรังปลูกไผ่เสริมสุนทร คำยอง; นิวัติ อนงค์รักษ์; ชาญกิจ หอมจันทร์
2557ความสามารถในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพื่อทดแทนการนำเข้ากมล งามสมสุข; จิรวรรณ กิจชัยเจริญ; อัศนีย์ เครือดวงคำ
2557การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการผลิตแครอทเชิงพหุภารกิจในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิธีการทดลองทางเลือกพรสิริ สืบพงษ์สังข์; กมล งามสมสุข; จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์
2557ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตสับปะรด ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเชียงรายประทานทิพย์ กระมล; กมล งามสมสุข; เกรียงศักดิ์ ชุบทอง
2013Taxonomy and phylogeny of powder mildew fungi in tribe phyllactinieae = อนุกรมวิธานและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อราแป้งในไทร์บ Phyllactinieae / Sararat MonkhungSararat Monkhung
2012Influences of humus from leonardite and beneficial microorganisms on contents of vitamin c, antioxidants and growth of chinese kale = อิทธิพลของฮิวมัสจากลีโอนาร์ไดท์และจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อปริมาณวิตามินซี สารต้านอนุมูลอิสระและการเจริญเติบโตของคะน้าฮ่องกง / Fapailin ChaiwonFapailin Chaiwon
2013Effects of the biological insecticide, NeemAzal-T/S, on herbivorous insects and their natural enemies on trees in urban area, Stuttgart, Germany = ผลของสารกำจัดแมลงชีวภาพ NeemAzal-T/S ต่อแมลงกินพืชและศัตรูธรรมชาติบนต้นไม้ในพื้นที่เขตเมือง สตุทการ์ท ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี / Kai Eric BauerBauer, Kai Eric
2013Evaluation of soil fertility in permanent planting stations in a no-till maize farming system practiced by small farm holders in Western Central Zimbabwe = การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในหลุมปลูกถาวรในระบบการทาฟาร์มข้าวโพดแบบไม่ไถพรวนของเกษตรกรรายย่อยในตอนกลางทางตะวันตกของประเทศซิมบับเว / Daniel Philip BlankBlank, Daniel Philip
2555อัตราส่วนที่เหมาะสมของฟีโรโมนสังเคราะห์เพื่อดึงดูดผีเสื้อหนอนใยผัก = Suitable ratio of synthetic pheromone for attracting diamondback moth, Plutella xylostella L. / อนุสรณ์ พงษ์มีอนุสรณ์ พงษ์มี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1806