CAMT: Independent Study (IS) : [109] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 109
Issue DateTitleAuthor(s)
May-2558ระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการสำหรับองค์กรขนาดเล็กบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆภราดร สุรีย์พงษ์; วรพล จารุวัฒนกุล
May-2015ระบบจัดการพัสดุและครุภัณฑ์บนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆด้วยกูเกิลแอพสคริปต์อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์; ชูศักดิ์ โสมนัส
May-2558การสร้างต้นแบบการเรียนรู้ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่อัครพล นิมมลรัตน์; อรรณพ ภิรมย์ประเมศ
Sep-2557การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินการในการเสนองบประมาณและรายงานผลการใช้งบประมาณของมูลนิธินิมิตเอเชียปิติพงษ์ ยอดมงคล; เศรษฐ์ศิลา เปรมใจสัญชาติ
May-2015การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้ เพื่อสร้างตัวแบบความรู้เกี่ยวกับโภชนาการโคนมอาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์; ปิยชนน์ ศันสนีย์
2557โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือเพื่อสนับสนุนงานขายเครื่องประดับที่ใช้สวมใส่คมศักดิ์ เมฆสมุทร; ไกรลาศ สิทธิยะ
Dec-2557ระบบวางแผนตารางอาหารสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลด้วยเทคนิคคอนสเตรนท์โปรแกรมมิ่งนพพล ชูศรี; สาธิตา อันประเสริฐพร
Nov-2557ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับธนาคารภาครัฐภราดร สุรีย์พงษ์; กิตติพันธุ์ จันทร์สละ
Dec-2557ระบบการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีปิติพงษ์ ยอดมงคล; วิศรุตา ทองศุภผล
Dec-2557ระบบการทดสอบสมรรถภาพทางกายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใชตัวรับรู้ความเร่งและการตรวจหาเสียงอาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์; กมลาภรณ์ กุมมาลือ
Dec-2558เว็บแอพพลิเคชันสำหรับงานประเมินมูลค่ำอสังหำริมทรัพย์อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์; พิสุทธิ์ ตั้งพิษฐานสกุล
Dec-2557ระบบการจัดการด้านเวลาเข้าทำงานบนสถาปัตยกรรมแบบกลุ่มเมฆโดยใช้กูเกิลแอพเอ็นจินอ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์; นพพล วงศ์ต๊ะ
May-2014การสังเคราะห์ความรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง ชุมชนบ้านยองแหละ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ผ่องศรี กติกาโชคสกุล
2555ระบบเช่าภาพยนตร์ออนไลน์ = Online movie rental system / อภิรัฐ เถกิงเกียรติกุลอภิรัฐ เถกิงเกียรติกุล
2555การจัดการความรู้หน่วยวิจัย งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge management for research unit, division of research and international relations, college of arts, media and technology, Chiang Mai University / วลัยพร สิงห์คาฟูวลัยพร สิงห์คาฟู
2555ระบบการจัดการการลาบนอุปกรณ์พกพาโดยใช้ปฏิทินกูเกิ้ลเพื่อการแสดงผล = Mobile leave management system using Google calendar for representation / ศราฤทธิ์ ไหวเคลื่อนศราฤทธิ์ ไหวเคลื่อน
2555ระบบการจองการใช้บริการสปา โดยใช้เว็บเซอร์วิส = Spa booking system using web service / นริศ ภาชนะพรรณ์นริศ ภาชนะพรรณ์
2555ระบบซอฟต์แวร์การประเมินคุณภาพการศึกษาสาหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา = Software system for educational quality assessment in secondary school / เกียรติชัย แสนศรีเกียรติชัย แสนศรี
2555การจัดการองค์ความรู้งานบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge management for undergraduate curricular administration of College of Arts, Media and Technology Chiang Mai University / รัชนี มหานิลรัชนี มหานิล
2554ระบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ดำเนินคดีคำสั่งทางปกครอง = Knowledge management system for enhancing capacities to litigate the administrative order case / สายัณต์ สุโขพืชสายัณต์ สุโขพืช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 109