Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.018 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และแรงจูงใจในการเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้และมนุษยนิยมแนวใหม่ / ปิยะมาศ ติ่งหมายปิยะมาศ ติ่งหมาย
2544การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารพด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / อนุชิต ธรามานิตย์อนุชิต ธรามานิตย์
2546การวิเคราะห์การเชื่อมโยงความและความเป็นเอกภาพของเนื้อหาในงานเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Analysis of cohesion and coherence in english written works of Mathayom Suksa 5 Students / รัตนาวดี ไกลจากรัตนาวดี ไกลจาก
2547การใช้บทกวีเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using poetry to promote English reading and creative writing abilities of Mathayom Suksa 4 studens / จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์
2546การส่งเสริมความสามารถในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษและทัศนคติเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเทคนิคการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท / ธนางกูร ขำศรีธนางกูร ขำศรี
2545การใช้วิธีสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ และเพื่อลดความวิตกกังวลในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ปนัดดา จีนประชาปนัดดา จีนประชา
2545การใช้กิจกรรมการละครเชิงสร้างสรรค์จากบทละครที่มีโครงสร้างบางส่วนให้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ของนักศึกษานาฏศิลป์ชั้นสูง / บานชื่น ปัญญาเรืองบานชื่น ปัญญาเรือง
2544การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ ทางการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ และนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูลสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2548การใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับข้อมูลอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลในชั้นเรียนของผู้เรียน = Using group process and internet information to promote English writing ability and to reduce classroom anxiety of learners / ธราพร แซ่แห่วธีราพร แซ่แห่ว