Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.011 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา / สุจิตรา อินทรรัศมีสุจิตรา อินทรรัศมี
2538ผลของการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / เกษร มณีเชษฐาเกษร มณีเชษฐา
2539ผลของกิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความสามารถ และความคิดเห็นในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / พิพัฒน์ งอกเสมอพิพัฒน์ งอกเสมอ
2539ผลของการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / เอกรัฐ อินทร์แสงเอกรัฐ อินทร์แสง
2539การเปรียบเทียบผลของการสอนเขียนย่อเรื่องกับการสอนให้นักเรียนตั้งคำถามเอง ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียนย่อเรื่องภาษาอังกฤษ / จิตรา ชัยอมฤตจิตรา ชัยอมฤต
2537ผลของกลวิธีสอนแบบ อี ที อาร์ ที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / นงเยาว์ เวชสถานารักษ์นงเยาว์ เวชสถานารักษ์