Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.037 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การใช้การจดบันทึกแบบคอร์เนลล์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความสนใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using Cornell Note-taking From to promote english reading ability and interests among Mathayom Suksa 4 students / ปณิดา มัณยานนท์ปณิดา มัณยานนท์
2550การใช้สื่อสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Applying authentic materials to develop critical reading and writing abilities in English of Mathayom Suksa 4 Students / วันเพ็ญ สุขเกษมวันเพ็ญ สุขเกษม
2550การใช้กลวิธีอภิปัญญาผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนสรุปความและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Applying metacognitive strategies via computer-assisted language learning to enhance English reading, summary writing abilities and self-directed learning of expanding level students / ชนิดา พงศ์นภารักษ์ชนิดา พงศ์นภารักษ์
2552การใช้เนื้อหาท้องถิ่นในการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูด การอ่านภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Using local contents in cooperative language learning to promote english speaking, reading abilities and local knowledge of expanding level students / อำนาจ สมบัติยานุชิตอำนาจ สมบัติยานุชิต
2552การใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Implementation of metacognitive strategies to promote english reading comprehension and critical thinking ability of developing level students / ชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์
2551การใช้กิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา = Using of situational activities via computer program on English reading and writing abilities and achievement motivation of developing level students / วรวรรณ สิสถานวรวรรณ สิสถาน
2555การใช้กลวิธีความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using comprehension strategies to promote English reading and summary writing abilities among Mathayom Suksa 5 students / นภาภรณ์ ไชยรังนภาภรณ์ ไชยรัง
2552การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลในการเรียนของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Reciprocal teaching for enhancement of English reading comprehension and reduction of learning anxiety of developing level students / ชัญญานุช มะโนปาชัญญานุช มะโนปา