Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.01 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การใช้บทกวีเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using poetry to promote English reading and creative writing abilities of Mathayom Suksa 4 studens / จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์จุติญาณี เพิ่มทันจิตต์
2548การใช้สื่อตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสนใจและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using authentic materials to promote English reading interest and comprehension of mathayom suksa 4 students / กมลทิพย์ รัชชนะกุลกมลทิพย์ รัชชนะกุล
2545การใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน-การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จีรพรรณ มหาพรหมจีรพรรณ มหาพรหม
2545การสอนอ่านแบบกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษ การรู้คำศัพท์ และทัศนคติเชิงบวกต่อการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / จักริน โพธิ์ทองจักริน โพธิ์ทอง
2546การใช้กลวิธีลินซ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ความคงทนในการจำและความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จตุพร เพชรแก้วจตุพร เพชรแก้ว
2544การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ ทางการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ และนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูลสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2546การเพิ่มพูนความเข้าใจและความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2 โดยการอ่านแบบกว้างขวาง = Enhancement of English reading comprehension and reading speed of Mathayom Suksa 2 students through extensive reading / ภัทธีรา มณีเลิศภัทธีรา มณีเลิศ
2548การส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแนวการสอนแบบ เอ อาร์ ซี = Promoting English reading comprehension and vocabulary knowledge of mathayom suksa 5 students through ARC approach / ดุษฎี รังษีชัชวาลดุษฎี รังษีชัชวาล
2548การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการแก้ปัญหาทางการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Problem-based learning for development of English reading comprehension and abilities to solve reading comprehension difficulties of mathayom suksa 5 students / ชฎาภิรมย์ ปรีเปรมวัฒนาชฎาภิรมย์ ปรีเปรมวัฒนา