Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.009 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การวิเคราะห์การเชื่อมโยงความและความเป็นเอกภาพของเนื้อหาในงานเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Analysis of cohesion and coherence in english written works of Mathayom Suksa 5 Students / รัตนาวดี ไกลจากรัตนาวดี ไกลจาก
2546การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / กรรณิการ์ กาญจันดากรรณิการ์ กาญจันดา
2546การส่งเสริมความสามารถในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษและทัศนคติเชิงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยเทคนิคการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท / ธนางกูร ขำศรีธนางกูร ขำศรี
2546การใช้กลวิธีลินซ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ความคงทนในการจำและความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จตุพร เพชรแก้วจตุพร เพชรแก้ว
2546การเพิ่มพูนความเข้าใจและความเร็วในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2 โดยการอ่านแบบกว้างขวาง = Enhancement of English reading comprehension and reading speed of Mathayom Suksa 2 students through extensive reading / ภัทธีรา มณีเลิศภัทธีรา มณีเลิศ