Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.018 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีวีดีทัศน์ประกอบเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ปิญชาน์ รินง้าวปิญชาน์ รินง้าว
2545การสอนไวยากรณ์แบบบูรณาการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / อารี บรรพตทองอารี บรรพตทอง
2545การใช้วิธีสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ และเพื่อลดความวิตกกังวลในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ปนัดดา จีนประชาปนัดดา จีนประชา
2545ผลของการเรียนรู้กลุ่มคำรูปแบบที่มีต่อความสามารถทางการพูดและความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ธัญญา มีชัยธัญญา มีชัย
2545การใช้กิจกรรมการละครเชิงสร้างสรรค์จากบทละครที่มีโครงสร้างบางส่วนให้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ของนักศึกษานาฏศิลป์ชั้นสูง / บานชื่น ปัญญาเรืองบานชื่น ปัญญาเรือง
2545การพัฒนากิจกรรมการพูดบันทึกโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / สายพิณ หัวเมืองแก้วสายพิณ หัวเมืองแก้ว