Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.011 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การปรับระดับภาษาของครูและการตอบรับของนักเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ = Teachers' modification of language and students' uptake in English Classrooms / วรางคณา พวงมาลัยวรางคณา พวงมาลัย
2548การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์โดยใช้เนื้อหาวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนรายงานและความรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น = Development of experiential learning English lessons using local culture contents to promote report writing ability and local culture knowledge / มยุรี ศรีชัยมยุรี ศรีชัย
2548การใช้สื่อตามสภาพจริงเพื่อส่งเสริมความสนใจและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using authentic materials to promote English reading interest and comprehension of mathayom suksa 4 students / กมลทิพย์ รัชชนะกุลกมลทิพย์ รัชชนะกุล
2548การส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแนวการสอนแบบ เอ อาร์ ซี = Promoting English reading comprehension and vocabulary knowledge of mathayom suksa 5 students through ARC approach / ดุษฎี รังษีชัชวาลดุษฎี รังษีชัชวาล
2548การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการแก้ปัญหาทางการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Problem-based learning for development of English reading comprehension and abilities to solve reading comprehension difficulties of mathayom suksa 5 students / ชฎาภิรมย์ ปรีเปรมวัฒนาชฎาภิรมย์ ปรีเปรมวัฒนา
2548การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษโครงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาและทักษะสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of English project work lessons about environment to enhance language skills and social skills of mathayom suksa 3 students / ขวัญหทัย กวดนอกขวัญหทัย กวดนอก
2548การใช้กระบวนการกลุ่มร่วมกับข้อมูลอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลในชั้นเรียนของผู้เรียน = Using group process and internet information to promote English writing ability and to reduce classroom anxiety of learners / ธราพร แซ่แห่วธีราพร แซ่แห่ว