Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.01 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง / สนั่น มาสกลางสนั่น มาสกลาง
2540ผลของการเรียนแบบวิธีค้นพบในกลุ่มย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / มนตรี พันธุ์พงศ์วัฒนามนตรี พันธุ์พงศ์วัฒนา
2540ผลของการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุธีรัตน์ อริเดชสุธีรัตน์ อริเดช
2540การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การหารสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / เสาวลักษณ์ สุริยะเสาวลักษณ์ สุริยะ