Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 33 (Search time: 0.013 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การใช้การ์ตูนเรื่องในการเรียนการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using comic strips in mathematics word problem instruction for Prathom Suksa 6 students / จำเนียร อินผูกจำเนียร อินผูก
2539ผลการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามวิธีของนุซุม / วราลักษณ์ อินต๊ะวงศ์วราลักษณ์ อินต๊ะวงศ์
2540ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง / สนั่น มาสกลางสนั่น มาสกลาง
2540ผลของการเรียนแบบวิธีค้นพบในกลุ่มย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / มนตรี พันธุ์พงศ์วัฒนามนตรี พันธุ์พงศ์วัฒนา
2540ผลของการสอนคณิตศาสตร์ที่ใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุธีรัตน์ อริเดชสุธีรัตน์ อริเดช
2546การสอนซ่อมเสริมเรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Remedial teaching on the topic of division for Prathom Suksa 4 Students ai Anubaan Chiang Mai School, Chiang Mai Province / โสภา ประทุมวัลย์โสภา ประทุมวัลย์
2546การใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ = Use of creative mathematics teaching model to promote creative thinking and word problem solving of Prathom Suksa 4 students at the Prince Royal's College Chiang Mai / ศรีวรรณ ชุรินทรศรีวรรณ ชุรินทร
2547ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด = Mathernatics learning achievement of Prathom Suksa 3 students learning through conceptual attainment model / อิศราภรณ์ ทิพย์วงค์อิศราภรณ์ ทิพย์วงค์
2549การใช้ชุดกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Using hands-on activities packages for developing number sense of Prathom Suksa 3 Students / จาริณี ศิริอุดมจาริณี ศิริอุดม
2547การใช้เพลงประกอบการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Use of songs to supplement mathematics learning on the topic of time for Prathom Suksa 1 Students / ลาวัลย์ ยิ่งมีลาวัลย์ ยิ่งมี