Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 34 (Search time: 0.045 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Dec-2557ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนหมุนเวียนกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์; ดารณี ยมนา
25-Jul-2557ความสัมพันธ์ ระหว่างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ กับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2555อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย; พลวุฒิ ตันติวัฒนกูล
2538การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิงเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2518-2536 / เธียรชัย อารยะรัตน์เธียรชัย อารยะรัตน์
2547การประเมินพฤติกรรมการตอบสนองเกินจริงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใน 1 วัน ของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2546 / มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์
2540การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชัยโย กรกิจสุวรรณชัยโย กรกิจสุวรรณ
2555การลงทุนหุ้นแบบคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจธนาคาร = Value stock investment in the stock exchange of Thailand A case study of banking sector / ชญานิศ จรรยาชญานิศ จรรยา
2549การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหุ้นการเงินในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองเอพีที = Risk and returns analysis and financial stocks on the stock exchange of Thailand using APT model / ชาติชาย ศิริจันทร์ชาติชาย ศิริจันทร์
2549การวิเคราะห์เครื่องมือทางเทคนิคการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นกลุ่มสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The technical analysis of stocks and its warrant in the communication sector in the stock exchange of Thailand / วัชราธร สงวนศรีวัชราธร สงวนศรี
2549การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = An Analysis of the rate of returns on securities in the stock exchange of Thailand / รุ่งรัตน์ มาบุตรรุ่งรัตน์ มาบุตร
2548การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือทางเทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The assessment of the efficiency of technical devices for analyzing stock prices in the energy sector of the stock exchange of Thailand / ธวัชชัย ช่างสมธวัชชัย ช่างสม