Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.036 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การศึกษาโคอินทิเกรชันและการจำแนกองค์ประกอบของความแปรปรวนของดัชนีหลักทรัพย์แห่งชาติหลังวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย = A Study of cointegration and variance decomposition Among National Equity Indices After the Asian Financial Crisis / เรืองรอง สุวรรณการเรืองรอง สุวรรณการ
2538การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิงเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2518-2536 / เธียรชัย อารยะรัตน์เธียรชัย อารยะรัตน์
2555การลงทุนหุ้นแบบคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจธนาคาร = Value stock investment in the stock exchange of Thailand A case study of banking sector / ชญานิศ จรรยาชญานิศ จรรยา
2555การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Fundamental analysis of stocks of the telecommunication sector in the stock exchange of Thailand / กฤตติกร เหลืองหิรัญกฤตติกร เหลืองหิรัญ
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ขวัญหล้า จันทะพันธ์ขวัญหล้า จันทะพันธ์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญของโลก = The relationship between the stock exchange of Thailand index and the major indexes of the world / ไตร เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์;"The relationship between the stock exchange of Thailand index and the major indexes of the world"ไตร เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
2541การวิเคราะห์มูลค่าตามเวลาของใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธราธร มาร์ตินธราธร มาร์ติน
2550ผลของการเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีและประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีคนก่อนที่มีต่อการสร้างกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Effect of auditor change and opinion type of former auditor on Earnings management of Listed Companies in the stock exchange of Thailand / วีระพงษ์ กิติวงค์วีระพงษ์ กิติวงค์
2547ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Economic factors affecting the fluctuation of the stock exchange of Thailand Index / ศศิระ โชตะศิริศศิระ โชตะศิริ