Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 82 (Search time: 0.043 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การศึกษาโคอินทิเกรชันและการจำแนกองค์ประกอบของความแปรปรวนของดัชนีหลักทรัพย์แห่งชาติหลังวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย = A Study of cointegration and variance decomposition Among National Equity Indices After the Asian Financial Crisis / เรืองรอง สุวรรณการเรืองรอง สุวรรณการ
2540การลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / พิเชษฐ์ สิทธิสมบัติพิเชษฐ์ สิทธิสมบัติ
2547การประเมินพฤติกรรมการตอบสนองเกินจริงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาใน 1 วัน ของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2546 / มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์มนต์เดช ชุ่มอินทรจักร์
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน / อุมาภรณ์ เตรียมพัฒนาอุมาภรณ์ เตรียมพัฒนา
2547การวิเคราะห์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามทฤษฎีการกำหนดราคาแบบเอพีทีโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = APT Investment analysis in the stock exchange of Thailand by Cointegration Approach / ปาริชาติ โภชนจันทร์ปาริชาติ โภชนจันทร์
2547การศึกษาถึงพฤติกรรมและปัญหาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายใหม่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of new investor's behavior and problems of investment in the stock exchange of Thailand in Muang District Chiang Mai Province / ศิชา กอลาภประเสริฐศิชา กอลาภประเสริฐ
2540การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ชัยโย กรกิจสุวรรณชัยโย กรกิจสุวรรณ
2547การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มยานพาหนะ และอุปกรณ์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Risk and return analysis of vehicles and parts sector securities in the stock exchange of Thailand / เสรี วรรณกรวิจิตรเสรี วรรณกรวิจิตร
2547การวิเคราะห์ความเสี่ยงหลักทรัพย์กลุ่มบันเทิงและสันทนาการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Risk analysis of entertainment and recreation securities in the stock exchange of Thailand / บรรพต ณ ลำพูนบรรพต ณ ลำพูน
2547การทดสอบแบบจำลองฟามาและเฟรนช์กับหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A test of the fama and french model with commercial bank securities in the stock exchange of Thailand / จริญญา บาลสุขจริญญา บาลสุข