Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ความพึงพอใจของผุ้รับบริการที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกผู้ป่วยในทั่วไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfation towards service marketing mix of the general In-patient department at Lanna Hospital, Chiang Mai Province / ธีระยุทธ นิยมกูลธีระยุทธ นิยมกูล
2553ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงราย = Service marketing mix factors affecting customer decision towards selection of private hospital in Mueang Chiang Rai District / ไพรินทร์ มีไฝไพรินทร์ มีไฝ
2555ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Service recipient satisfaction towards services marketing mix of dental clinic department, Chiangmai Ram Hospital / วิสุทธิ์สิตา ตัณสถิตย์วิสุทธิ์สิตา ตัณสถิตย์
2555ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อส่วนประสมการตลาด บริการของแผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services marketing mix of general outpatient department at Lanna Hospital, Chiang Mai Province / มรกต ธิยะสืบมรกต ธิยะสืบ