Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 16 (Search time: 0.042 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / วสันต์ เดชะกันวสันต์ เดชะกัน
2546การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนในภาคเหนือตอนบนก่อนวิกฤตและหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจ = The Analysis of structural change of household consumption behavior in upper nothe region before and after economic crisis / รณรงค์ ไชยสมบัติรณรงค์ ไชยสมบัติ
2546การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการโครงข่ายสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล = An Analysis of using behavior toward integrated services digital network / คมสัน ชัยพัฒนาวรรณคมสัน ชัยพัฒนาวรรณ
2546ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ / พรทิวา ทรัพย์เกษตรินพรทิวา ทรัพย์เกษตริน
2546พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทของหวานและของขบเคี้ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Consumer buying behavior of Chiang Mai University student for dessert and snack / โยธี โยธาวงค์โยธี โยธาวงค์
2546พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดในร้านกาแฟของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's behavior in consuming fresh ground coffee in coffee shops in Mueang district, Chiang Mai province / ชลธิรา อินทรเทพชลธิรา อินทรเทพ
2546กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสปาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's decision making prking process in selecting spa services in Mueang District, Chiang Mai province / ศรีสุดา ชัยชะนะศรีสุดา ชัยชะนะ
2546พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟของผู้บริโภค ในจังหวัดเชียงใหม่ / วิทู สรเพชญ์พิสัยวิทู สรเพชญ์พิสัย
2546ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติต่อพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / ยโสธรา จวงเจิมยโสธรา จวงเจิม
2546ค่านิยมในการบริโภคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปิยะดา ศิริเจริญไชยปิยะดา ศิริเจริญไชย