Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.014 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน / อุมาภรณ์ เตรียมพัฒนาอุมาภรณ์ เตรียมพัฒนา
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์พาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน / ศาสตรา ยอแสงรัตน์ศาสตรา ยอแสงรัตน์
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ธุรกิจเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการโคอินทิเกรชัน / สุนทรา สุกันธาสุนทรา สุกันธา
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บริษัทผลิตไฟฟ้าบางหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการใช้วิธีโคอินทิเกรชัน / บุนย์ญณิศวร์ ชมภูคำบุนย์ญณิศวร์ ชมภูคำ
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์บางหลักทรัพย์ในกลุ่มพลังงาน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิตราพรรณ ใจตุ้ยจิตราพรรณ ใจตุ้ย
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชัน / กรรณิการ์ ไชยลังกากรรณิการ์ ไชยลังกา
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีโคอินทิเกรชัน / ทมาภรณ์ กองแก้วทมาภรณ์ กองแก้ว
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ขนส่งใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชันของโจแฮนเซน / รุ่งระวี สิทธิกรรุ่งระวี สิทธิกร
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ขวัญหล้า จันทะพันธ์ขวัญหล้า จันทะพันธ์
2546การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / จิราวัลย์ ภูแสงสั่นจิราวัลย์ ภูแสงสั่น