Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.006 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิงเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2518-2536 / เธียรชัย อารยะรัตน์เธียรชัย อารยะรัตน์
2555การลงทุนหุ้นแบบคุณค่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจธนาคาร = Value stock investment in the stock exchange of Thailand A case study of banking sector / ชญานิศ จรรยาชญานิศ จรรยา
2549การวิเคราะห์เครื่องมือทางเทคนิคการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นกลุ่มสื่อสารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The technical analysis of stocks and its warrant in the communication sector in the stock exchange of Thailand / วัชราธร สงวนศรีวัชราธร สงวนศรี
2546การวิเคราะห์การลงทุนแบบเอพีทีของหุ้นในดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / มัลลิกา ธีระโกวิทมัลลิกา ธีระโกวิท
2539ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ / พึงพิศ แก้วเพ็ชร์พึงพิศ แก้วเพ็ชร์
2552การศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของมูลค่าและหุ้นเติบโตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Comparative study of returns from value stock and growth stock in the Stock Exchange of Thailand / สิทธิชัย วนจันทรรักษ์สิทธิชัย วนจันทรรักษ์