Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 77 (Search time: 0.033 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2529การศึกษาเชิงวิจารณ์แนวความคิดทางจริยศาสตร์ในวรรณกรรมของสุนทรภู่ / เหรียญทอง สมศักดิ์เหรียญทอง สมศักดิ์
2528การย้ายถิ่นในประเทศ : การศึกษาจากสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523 / อนันต์ชัย คงประเสริฐอนันต์ชัย คงประเสริฐ
2528การศึกษาวิเคราะห์โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเชิงจริยศาสตร์ / จารุณี เดชวงศิลป์จารุณี เดชวงศิลป์
2528การศึกษาวิเคราะห์อะตอมิสม์เชิงตรรกะของเบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ / สุรินทร์ คณิตปัญญาเจริญสุรินทร์ คณิตปัญญาเจริญ
2529ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง / สมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์สมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์
2528การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมสื่อประสม : วิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานไฟฟ้า สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / อรวรรณ สาริวาทอรวรรณ สาริวาท
2528การศึกษาเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความอยากรู้อยากเห็นในระดับต่างกัน / รุ่งฤดี ฤทธิ์ธำรงรุ่งฤดี ฤทธิ์ธำรง
2529การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่สร้างตามลักษณะเฉพาะของข้อสอบ โดยผู้ออกข้อสอบที่มีสถานภาพต่างกัน / ดาวรุ่ง วีระกุลดาวรุ่ง วีระกุล
2528การวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ช่วงอายุที่ 2 : กรณีศึกษานิคมสร้างตนเองพระพุทธบาทสระบุรี-ลพบุรี โยธิน คำพยาโยธิน คำพยา
2528ประชากรกับการพัฒนาชนบท : การวิเคราะห์เชิงนิเวศวิทยามนุษย์ ศึกษาเฉพาะกรณีบ้านโป่งน้ำตกและกลุ่มบ้านป่าซางวิวัฒน์ จังหวัดเชียงราย / วรรณะ รัตนพงษ์วรรณะ รัตนพงษ์