Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 16457 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การบริหารโครงการอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สมพร ไชยวงศ์สมพร ไชยวงศ์
2543ความคาดหวังของบุคลากรต่อทักษะการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ / ประภาส โปธิปันประภาส โปธิปัน
2545การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / พวงผกา สุฤทธิ์พวงผกา สุฤทธิ์
2543ผลของการเรียนแบบร่วมมือที่มีการจัดกลุ่มต่างกันตามระดับความสามารถทางการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน / กิตตินันท์ หอมฟุ้งกิตตินันท์ หอมฟุ้ง
2543ความสามารถในการเขียนสะกดคำภาษาไทยและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้เกมการแข่งขันเป็นทีม / อมราลักษณ์ นามโยธาอมรลักษณ์ นามโยธา
2543รูปแบบการจัดการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ / ทองสุข ไชยแก้วทองสุข ไชยแก้ว
2553บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถิ่น = Roles of local newspapers in the Upper Northern Region in promoting good governance within the local government / เกรียงไกร ชัยชมภูเกรียงไกร ชัยชมภู
2003Negotiating Poverty : poor urban women in a slum community in Ho Chi Minh City and the challenge to their invisibility / Do Bich DiemDo, Bich Diem
2545การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สระมหัศจรรย์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / วฤนดา ดวงใจวฤนดา ดวงใจ
2547ประสิทธิผลการบริหารงานขององค์กรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ / กาญจนา บุญยังกาญจนา บุญยัง