Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 16457 (Search time: 0.009 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การช่วงชิงอัตลักษณ์ กระเทย ในงานคาบาเรต์โชว์ / เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยาเปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา
2542คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลตามความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ / พัชนี แก้วสว่างพัชนี แก้วสว่าง
2552ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานโรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม = Job satisfaction of staff at The River Hotel, Nakhon Pathom Province / ศุภโชค อินทจักร์ศุภโชค อินทจักร์
2012The Use of incidental vocabulary learning to increase the academic reading ability of college students = การใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ศัพท์แบบไม่รู้ตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่านเชิงวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลัย / Atinut InthajakAtinut Inthajak
2547การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = People's political participation in Tambon administrative organization: A Case study of Nong Chom Tambon administrative organization, San Sai District, Chiang Mai Province / วสันต์ สุวรรณวสันต์ สุวรรณ
2003Gendered knowledge in the management of medicinal plants : a case study of Dzao Community in the buffer zone of Ba Vi National Park, Northern Vietnam / Vu Thi Dieu HuongVu, Thi Dieu Huong
2546พัฒนาการและการแพร่กระจายของการเลี้ยงผึ้งในสวนลำไยในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน / อรุณี ไชยวงค์อรุณี ไชยวงค์
2555สถาบันพระมหากษัตริย์กับกระบวนการสร้างรัฐธรรมนูญจารีตประเพณีว่าด้วยการรัฐประหาร = Thai monarch and the process of creating customary constitution on coup d'etat / นิฐิณี ทองแท้นิฐิณี ทองแท้
2003Education, identity construction and national integration in an ethnic community : a case study of Yunnanese Chinese in Ban Tham Santisuk Village, Mae Sai District, Chiang Rai Province / Sachiko NakayamaNakayama, Sachiko
2545การใช้แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนการสอนสังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน / โปรยทอง แซ่แต้โปรยทอง แซ่แต้