Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 131 (Search time: 0.034 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เชิงสร้างสรรค์ ความรู้คำศัพท์ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Use of storytelling activity to promote creative English writing ability, vocabulary knowledge and creative thinking of developing level students / รุ่งรวี ปัญญาแก้วรุ่งรวี ปัญญาแก้ว
2550การใช้สื่อสภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Applying authentic materials to develop critical reading and writing abilities in English of Mathayom Suksa 4 Students / วันเพ็ญ สุขเกษมวันเพ็ญ สุขเกษม
2550การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา = Use of simulation activities to promote English listening speaking abilities and motivation of developing level students / เอกอนงค์ ปวงเอกอนงค์ ปวง
2550ความผิดพลาดและการใช้กลวิธีในงานเขียนของผู้เรียน = Errors and strategies used in learners' written works / ณัฐวดี สุดเสนาะณัฐวดี สุดเสนาะ
2550การพัฒนาบทเรียนโครงงานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาและความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Development of English project work lessons on health promotion to promote language skills and emotional quotient of developing level students / ปทุมรัตน์ คำแสนปทุมรัตน์ คำแสน
2550การใช้โฟร์แมทซิสเต็มเพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ = Application of 4 MAT system to promote conceptual / ปิ่นประภา โล่ห์จินดาปิ่นประภา โล่ห์จินดา
2552การใช้แนวการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และความรู้คำศัพท์ของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา = Using concentrated language encounter approach to promote creative english writing ability and vocabulary knowledge of developing level students / สุนันทา อินคำเชื้อสุนันทา อินคำเชื้อ
2550การใช้กิจกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง พูดภาษาอังกฤษ และปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนของนักเรียนชาวไทยภูเขา = Using communticaties to promote english listening-speaking abilities and classroom interaction of hill tribe students / วิลาวัณย์ บุญชุ่มวิลาวัณย์ บุญชุ่ม
2550การใช้กลวิธีอภิปัญญาผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ การเขียนสรุปความและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนระดับก้าวหน้า = Applying metacognitive strategies via computer-assisted language learning to enhance English reading, summary writing abilities and self-directed learning of expanding level students / ชนิดา พงศ์นภารักษ์ชนิดา พงศ์นภารักษ์
2551กิจกรรมการเรียนโดยใช้ภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Learning activities using movies to promote english listening ability and critical thinking of Mathayom Suksa 4 Students / อรพรรณ สุธาพันธ์อรพรรณ สุธาพันธ์