Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 24 (Search time: 0.032 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Implementation of metacognitive strategies to promote english reading comprehension and critical thinking ability of developing level students / ชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์
2551การใช้กิจกรรมเน้นสถานการณ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนในระดับกำลังพัฒนา = Using of situational activities via computer program on English reading and writing abilities and achievement motivation of developing level students / วรวรรณ สิสถานวรวรรณ สิสถาน
2545การใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน-การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จีรพรรณ มหาพรหมจีรพรรณ มหาพรหม
2555การใช้กลวิธีความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถในการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using comprehension strategies to promote English reading and summary writing abilities among Mathayom Suksa 5 students / นภาภรณ์ ไชยรังนภาภรณ์ ไชยรัง
2545การสอนอ่านแบบกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษ การรู้คำศัพท์ และทัศนคติเชิงบวกต่อการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / จักริน โพธิ์ทองจักริน โพธิ์ทอง
2546การใช้กลวิธีลินซ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ ความคงทนในการจำและความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / จตุพร เพชรแก้วจตุพร เพชรแก้ว
2552การสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาทเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและลดความวิตกกังวลในการเรียนของนักเรียนระดับกำลังพัฒนา = Reciprocal teaching for enhancement of English reading comprehension and reduction of learning anxiety of developing level students / ชัญญานุช มะโนปาชัญญานุช มะโนปา
2537ผลของการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษ และทักษะกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / พยอมศรี ไรซ์พยอมศรี ไรซ์
2544การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ ทางการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ และนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูลสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล
2537ผลของการสอนแบบ เอ็ม ไอ เอ ที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / เบญจมาศ โกมลไสยเบญจมาศ โกมลไสย