Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-16 of 16 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การใช้วิธีสอนสตอรี่ไลน์เพื่อพัฒนาความสามารถทางการฟังพูดภาษาอังกฤษและทักษะสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Use of storyline method to develop English listening-speaking abilities and social skills among Mathayom Suksa 4 student / ชรินภรณ์ สัจจธรรมวดีชรินภรณ์ สัจจธรรมวดี
2545ผลของการเรียนรู้กลุ่มคำรูปแบบที่มีต่อความสามารถทางการพูดและความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ธัญญา มีชัยธัญญา มีชัย
2545การใช้กิจกรรมการละครเชิงสร้างสรรค์จากบทละครที่มีโครงสร้างบางส่วนให้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ของนักศึกษานาฏศิลป์ชั้นสูง / บานชื่น ปัญญาเรืองบานชื่น ปัญญาเรือง
2554การใช้แนวการสอนพหุประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ และทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Use of multisensory approach to promote English speaking ability and positive attitude towards English Language learning of mathayom suksa 1 students / อัญชลีพร ปัญโญอัญชลีพร ปัญโญ
2552การส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและแรงจูงใจของผู้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนที่เน้นภาระงานด้านการท่องเที่ยว = Promoting learners' English speaking ability and motivation through task-based learning activities on tourism / สุปรียา เตจ๊ะตาสุปรียา เตจ๊ะตา
2545การพัฒนากิจกรรมการพูดบันทึกโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / สายพิณ หัวเมืองแก้วสายพิณ หัวเมืองแก้ว