Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-14 of 14 (Search time: 0.008 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การใช้กิจกรรมการละครเชิงสร้างสรรค์จากบทละครที่มีโครงสร้างบางส่วนให้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ของนักศึกษานาฏศิลป์ชั้นสูง / บานชื่น ปัญญาเรืองบานชื่น ปัญญาเรือง
2545การเรียนภาษาอังกฤษแบบประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางภาษาและความรู้เนื้อหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สรรพร ศิริขันธ์สรรพร ศิริขันธ์
2545การพัฒนากิจกรรมการพูดบันทึกโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการฟัง-พูด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / สายพิณ หัวเมืองแก้วสายพิณ หัวเมืองแก้ว
2545การใช้กิจกรรมที่เน้นวัฒนธรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความเข้าใจในวัฒนธรรมทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / กุลกันยา สิมารักษ์กุลกันยา สิมารักษ์